wie zijn wij

In december 2014 is Theatergroep ‘De Reizigers’ opgericht en kreeg haar formele status als stichting in september 2015. Met de bedoeling om artistieke projecten, bijvoorbeeld theatervoorstellingen, op locatie te ontwikkelen en daar de mensen die daar wonen, werken of beleid voor maken bij te betrekken.

Artistieke projecten van ‘De Reizigers’ hebben een tweeledige doelstelling: een culturele en een sociaal maatschappelijke. De artistieke ervaring die de deelnemers ondergaan verbindt, en vormt een  belangrijke aanzet tot dialoog en bevordert collectieve acties. Om mensen te kunnen verbinden moet je ze begrijpen en moeten zij zich begrepen voelen.  Wij doen dit door de mensen om wie het gaat in een zo vroeg mogelijk stadium te betrekken bij het project. Het kan om individuen gaan maar ook om groepen, organisaties, instellingen of bedrijven. Er is een route van nieuwsgierigheid, naar geïnteresseerd zijn, naar betrokkenheid en meedoen. Wanneer het lukt om belanghebbenden en direct betrokkenen (of het nu om een wijk of andere vorm van gemeenschap gaat) dit pad te laten lopen, is de kans groot dat mensen na afloop met trots kijken op wat er teweeg is gebracht. Dan is het ‘hun’ project geworden. Kortom projecten van ‘De Reizigers’ zijn bij uitstek in staat om met creativiteit en inventiviteit te reageren op een maatschappelijke vraag, behoefte of gebeurtenis of een veranderopgave.

Wie zijn wij?

Theatergroep ‘De Reizigers’ is een open collectief dat opereert op het snijvlak van de kunst en de cultuur. Open omdat de groep steeds in een wisselende samenstelling haar voorstellingen speelt. De spelers, veelal direct betrokkenen en geïnteresseerden, reizen mee gedurende het project of zolang men zich betrokken voelt bij het onderwerp en/of thema van de voorstellingen. Uit eerdere theatrale projecten is er een kern ontstaan, bestaande uit diverse inwoners uit de provincie Overijssel.

Hoe werken wij?

De projecten van ‘De Reizigers’ richten zich op locatie-gebonden en maatschappelijke thema’s die vanuit de beleving van de verschillende belanghebbenden en direct betrokkenen vorm krijgen. De belanghebbenden en direct betrokkenen worden geïnterviewd en gezamenlijk wordt  er een analyse gemaakt  van wat er speelt in het gebied en welke wensen belanghebbenden en direct betrokkenen hebben. Het materiaal, verkregen uit de interviews en uit historische en literaire bronnen, wordt bewerkt naar korte en krachtige hedendaagse theatrale vertellingen waardoor nieuwe  perspectieven ontstaan. De productie die zo ontstaat kan de vorm krijgen van een theatervoorstelling, vertelling of wandeling. Het resultaat heeft een historisch-culturele insteek en een blijvende waarde voor de belanghebbenden en direct betrokkenen door de samenwerkingsverbanden die binnen de gemeenschap tot stand komen.

‘De Reizigers’ zijn geïnteresseerd in de verbinding die mensen voelen met hun omgeving en met hun geschiedenis.  De Reizigers zoeken bij alle onderwerpen waarmee gewerkt wordt naar de bredere (universele) betekenis van zaken die zich slechts op een kleine, lokale schaal lijken af te spelen.

Community Art

‘De Reizigers’ ontwikkelen theaterprojecten in de traditie van Community Art. Community Art projecten hebben een belangrijke impact op mensen en zijn te begrijpen als unieke culturele interventies. Op zowel het maatschappelijk niveau als op het persoonlijk niveau biedt een community art project alle betrokkenen (spelers en publiek) een ‘ontmoetingsplek’: een ‘plek’ van verbinding, verwondering, verbazing, verwarring en ontroering. Een plek van beleving. Kunst als voertuig van emotionele beleving die verbindt en die tegelijkertijd dient als motor voor het in gang zetten van een proces van verandering. Immers kunst en met name de kunstvorm Community Art, zo leert de ervaring, kan in veranderingsprocessen van grote betekenis zijn doordat zij nieuwe perspectieven opent en mensen aanspreekt  op hun mogelijkheden. Bovendien leggen kunstprojecten nieuwe verbindingen tussen allerlei betrokkenen. Daarmee krijgen veranderingsprocessen kleur en bezieling.

Artistiek leider

Cees Bavius (zie: baf-art.nl) heeft  veel expertise opgebouwd in het ontwikkelen van community art projecten gericht op gemeenschapszin en persoonlijke ontwikkeling. Projecten waarbij verhalen en beelden van betrokkenen en belanghebbenden worden gevangen en omgezet zijn naar verschillende producties. Hij zet theater daarbij in als middel. Theater omdat het hoofd, hart en handen verbindt. Omdat het niet alleen een spiegel voorhoudt, maar ook aanzet tot verandering. Theater dat ontstaat op basis van scherpe analyses. Theater, dat de persoonlijke emotie overstijgt naar meer universele emoties, en dat verschillende werkelijkheden en perspectieven met elkaar verbindt.